Опции за фусноти

Ги одредува опциите за прикажување на фуснотите и забелешките.

За да пристапите до оваа наредба...

Изберете Алатки - Фусноти


Фусноти

Specifies the formatting for footnotes and endnotes.

Забелешки

Го одредува форматот на забелешките. Видот нумерација на забелешките и стиловите кои се употребуваат се опциите кои се достапни тука.