Нумерирање

Го одредува форматот на бројките, како и хиерархијата на нумерирањето на Поглавјата во тековниот документ.

За да пристапите до оваа наредба...

Choose Tools - Chapter Numbering - Numbering tab


Ниво

Click the chapter and outline level that you want to modify, and then specify the numbering options for the level. To apply the numbering options, except for the paragraph style, to all of the levels, click "1-10".

Нумерација

Одредете го форматирањето на избраното ниво на контурата.

Стил на пасус

Select the paragraph style that you want to assign to the selected chapter and outline level. If you click "None", the selected outline level is not defined.

Број

Изберете го стилот на нумерирање кој сакате да го искористите за избраното ниво на контура.

Избор

Опис

A, B, C, ...

Големи букви

a, b, c, ...

Мали букви

I, II, III, ...

Римски бројки (големи)

i, ii, iii, ...

Римски бројки (мали)

1, 2, 3, ...

Арапски бројки

A,... AA,... AAA,...

Азбучно нумерирање со идентични големи букви, при што бројот на буквите го покажува нивото на Поглавјето. На пр. вториот број во третото ниво ќе биде "BBB".

a,... aa,... aaa,...

Азбучно нумерирање со идентични мали букви, при што бројот на буквите го означува нивото на Поглавје. На пр. третата бројка во второ ниво е "cc".

Ниедно

Без симбол за нумерација. Само знакот или симболот поставен во полињата Разделник ќе се појават на почетокот на нумерираната алинеја.


Стил на знаци

Изберете го форматот на знакот за нумерација.

Прикажи поднивоа

Изберете го бројот на ниво на нивоа на контури кои ќе бидат вклучени кво нумерирањето на Поглавјата. На пр. изберете "3" за да се прикажат 3 нивоа на нумерирање на Поглавија: 1.1.1

Разделник пред

Внесете го текстот кој сакате да се прикаже пред бројот на Поглавието. На пр. впишете "Глава " за да се прикаже "Глава 1".

Разделник по

Внесете го текстот кој сакате да се прикаже по бројот на Поглавието. На пример, впишете точка (.) која ќе се појави како "1."

Започни од

Внесете го бројот каде да почне повторно нумерацијата на Поглавјата.