Примени

Автоматски ја форматира датотеката според опциите кои сте ги поставиле во Алатки - Автоматски корекции.

За да пристапите до оваа наредба...

Choose Tools - AutoCorrect - Apply


Исклучување на Автоматско форматирање и Автоматска корекција

Кога ставате во функција автоматски формати, важат следниве услови:

Автоматско форматирање заглавиа

Пасусот се форматира како заглавие кога следниве услови ќе бидат исполнети:

  1. пасусот започнува со голема буква

  2. пасусов не завршува со ниеден интерпункциски знак

  3. празен пасус над и под пасус

Автоматко форматирање на Точки / Нумерација

За да создадете список од точки, испишете една цртичка (-), ѕвезда (*), или плус (+), проследени со едно место или табулатор, на почеток на пасус.

За да создадете нумериран список, испишете бројка проследена со точка(.), и оставете едно место или еден табулатор по неа, на почеток на пасус.

Note Icon

Автоматското нумерирање се применува само на пасуси форматирани преку стилови на пасуси Стандарден, Главен текст или Вовлечен главен текст.


АвтоФормат кај раздели

Ако впишете три или повеќе цртички (---), долни црти (___) или знаци на еднакво (===) во некоја алинеја, и потоа притиснете Enter, во пасусот ќе биде вметната хоризонтална линија по ширината на страницата. Таа линија всушност претставува долната граница на на следниот пасус. При тоа важат следниве правила:

  1. Три цртички (-) даваат линија (со 0.05 pt дебелина, раздел од 0.75 mm).

  2. Три долни цртички (_) даваат една линија (со 1 pt дебелина, раздел од 0.75 mm).

  3. Три знаци на еднакво (=) даваат двојна линија (со 1.10 pt дебелина, раздел од 0.75 mm).