AutoFormat

Automatically formats the file according to the options that you set under Tools - AutoCorrect.

За да пристапите до оваа наредба...

Choose Tools - AutoCorrect


While Typing

Automatically formats the document while you type. To set the formatting options, choose Tools - AutoCorrect, and then click the Options tab.

Примени

Автоматски ја форматира датотеката според опциите кои сте ги поставиле во Алатки - Автоматски корекции.

Примени и утредувај промени

Автоматски ја форматира датотеката според опциите кои сте ги поставиле во Алатки - Автоматска корекција . Се појавува дијалог каде треба да одговорите дали ги прифаќате или ги офрлате промените.

AutoCorrect Options

Opens the AutoCorrect dialog.

To open the AutoFormat for Tables dialog, click in a table cell, and then choose Table - AutoFormat.