Плик

Креира плик. На трите страници можете да го наведете испраќачот и примачот,позицијата и форматот на двете адреси, големината на пликот, и насоката на пликот.

За да пристапите до оваа наредба...

Изберете Вметни - Плик


Плик

Внесете ја доставата и повратната адреса на пликот.Исто така можете да вметнете полиња со адреси од база на податоци, на пример од базата на податоци Адреси.

Формат

Ги одредува изгледот и димензиите на пликот.

Печатач

Поставете ги опциите за печатење на пликот.

Нов документ.

Креира нов документ и го вметнува пликот.

Вметни

Го вметнува пликот пред тековната страница во документот Пликот е во форматиран со стилот на страницаПлик.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

To delete an envelope from a document

  1. Click into the envelope page to make it the current page.

  2. Right-click the field on the status line that shows "Envelope".

    A submenu opens showing some page styles.

  3. Choose the "Default" page style from the submenu.

    This removes the special "Envelope" page formatting.

  4. Delete the frames for sender and recipient. Click the border of each frame and press the Del key.