Вметни обележувач

Внесува обележувач на позицијата на покажувачот. Тогаш може да го употребите Навигаторот за брзо да скокате до обележаната локација подоцна. Во HTML документ, обележувачите се претворени во котви до кои можете да скокнете преку хиперврска.

За да пристапите до оваа наредба...

Изберете Вменти - Обележувач

Отворете го алатникот Вметни, кликнете

Icon

Обележувач


За да скокнете до точно означен обележувач притиснете F5 за да го отворите Навигатор, кликнете на знакот плус (+) веднаш до Обележувач влезот, и тогаш кликнете двојно врз обележувачот.

Обележувачи

Напишете го името на обележувачот кој сакате ад го креирате. Листата подолу ги содржи сите обележувачи во тековниот документ.За да избришете обележувач, изберете го од листата и потоа кликнетеИзбриши.

Не може да ги користите следниве знаци кај името на обележувачот: / \ @ : * ? " ; , . #

Бриши

To delete a bookmark, select the bookmark from the Insert Bookmark dialog and click the Delete button. No confirmation dialog will follow.