Граници на текст

Ги прикажува или ги сокрива границите на местата на страницата кои ќе се отпечат. Линиите на одбележување на границата нема да бидат отпечатени.

За да пристапите до оваа наредба...

Изберете Преглед - Граници на текст