Уреди елемент од индекс

Го уредува избраниот елемент од индекс. Кликнете пред индексниот елемент, а потоа изберете ја оваа наредба.

To insert an index entry, select a word in the document, and then choose Insert - Table of Contents and Index - Index Entry.

За да пристапите до оваа наредба...

Choose Edit - Reference - Index Entry...

Отворете контекстно мени - изберете Елемент на индекс


Избор

Го уредува избраниот индекс.

Индекс

Го прокажува видот на индекс на кој припаѓа избраната ставка. Не можете во овој дијалог да го менувате видот на индексот. Наместо ова ќе мора да го избришете индексот од документот, а потоа да го внесете повторно, како друг вид на индекс.

Елемент

Изменете ги по потреба текстот на индексот. При негово менување, новиот текст се појавува само во индексот, а не кај сидршиштето на индексот во самиот документ. На пр. можете да внесете текст коментари од типот "Основи, исто така види Општ дел".

1-во копче

За да поставите индекс на повеќе нивоа, венсете го името на индексот од првото ниво или изберете одрдено име од списокот. Тековниот индекс ќе биде додаден под тоа име.

2-ро копче

Венсете го името на индексот од второто ниво или изберете одрдено име од списокот. Тековниот индекс ќе биде додаден под тоа име.

Ниво

Changes the outline level of a table of contents entry.

Phonetic reading

Enter the phonetic reading for the corresponding entry. For example, if a Japanese Kanji word has more than one pronunciation, enter the correct pronunciation as a Katakana word. The Kanji word is then sorted according to the phonetic reading entry. This option is only available if Asian language support is enabled.

Бриши

Го брише избраниот текс на индексот. Текстот кој е венсен во индексто не се брише кај документот.

End arrow to left

Jumps to the first index entry of the same type in the document.

Icon

End arrow to left

Крајната стрелка во десно

Jumps to the last index entry of the same type in the document.

Icon

Крајната стрелка во десно

Стрелка налево

Jumps to the previous index entry of the same type in the document.

Icon

Лева стрелка

Стрелка надесно

Jumps to the next index entry of the same type in the document.

Icon

Десна стрелка

Tip Icon

Можете набрзина да прескокнувате од еден на друг индекс со помош наНавигаторот.