Навигација

Ако кликнете на оваа икона во Навигаторот или на долниот десен раб од прозорецот на документот, ќе се појави алатник што ви овозможува да ги изберете постојните цели во документ. Потоа може да ги користите иконите со горна и долна стрелка за да го позиционирате курсорот во документот на претходната или следната цел.

Кликнете на копчето нагоре за да се придвижите на претходната страница или објект.

Кликнете на копчето надолу за да се придвижите на следната страница или објект.

По дефиниција сѐ додека немате избрано друг елемент, стрелките прават скок до претходната или до следната страница во документот. Копчињата со стрелки се црни ако разгледувате низ страници, а сини ако скокате на други објекти.

Елементите воглавно соодветствуваат на тие во полето за избор на Навигатор. Исто така може да изберете и други одредишта на скокот. Пример за ова се потсетниците, кои можете да ги поставите со иконата Постави потсетник во Навигаторот. Може да изберете објект од следните опции на алатникот Навигација: табела, рамка за текст, графика, OLE-објекти, страница, заглавија, потсетник, нацртан предмет, контролно поле, дел, обележувач, избор, фуснота, забелешка, елемент на индекс, формула во табела, погрешна формула во табела.

За формули во табели може или да направите скок до сите формули од табелата, кои се наоѓаат во документот, или само да скокнете до погрешените формули. Кај погрешени формули скокот е само во насока на формулите што предизвикуваат грешки. Програмата ги скока оние формули кои јавуваат грешка во резултатот (оние формули кои имаат погрешна референца).

Работење со алатникот за навигација

Отворете го алатникот за Навигација со кликање на иконата што се наоѓа во вертикалната движечка лента. Може да го одвоите алатникот од неговото место со негово влечење и поставување на друго место на екранот.

Кликнете на иконата за типот на објекти кои што сакате да ги прегледувате. Потоа кликнете на едно од копчињата со стрелки "Претходен објект" или " Следен објект". Имињата на овие копчиња укажуваат на типот на објект што сте го избрале. Текстуалниот курсорот се става на секој објект што сте го избрале.

Tip Icon

You can configure LibreOffice according to your specific preferences for navigating within a document. To do this, choose Tools - Configuration. The various tables for adapting menus, keyboard input or toolbars contain various functions for navigation within the document under the "Navigate" area. In this way you can jump to the index tags in the document with the "To Next/Previous Index Tag" functions.


Повтори пребарување

Со иконата Повтори пребарување на алатникот Навигација може да го повторите пребарувањето што сте го направиле во Пребарај и замени. За да го направите ова, кликнете на иконата. Копчињата со сини стрелки на вертикалната лента, отсега ги вршат функциите Продолжи со пребарување нанапред и Продолжи со пребарување наназад. Ако кликнете на една од површините на стрелките, пребарувањето ќе се врши според внесениот текст во дијалогот Пребарај и замени.