Уредување

Наредбите во ова мени се користат за уредување на формулите. Освен основните наредби, (на пример, копирање содржина) има и функции карактеристични за LibreOffice Math како што се барање на резервирани места или грешки.

Undo

Reverses the last command or the last entry you typed. To select the command that you want to reverse, click the arrow next to the Undo icon on the Standard bar.

Redo

Reverses the action of the last Undo command. To select the Undo step that you want to reverse, click the arrow next to the Redo icon on the Standard bar.

Cut

Removes and copies the selection to the clipboard.

Copy

Copies the selection to the clipboard.

Paste

Inserts the contents of the clipboard at the location of the cursor, and replaces any selected text or objects. Click the arrow next to the icon to select the format.

Select All

Selects the entire content of the current file, frame, or text object.

следна ознака

Премести го покажувачот до следната ознака (на десно).

претходен означувач

Го поместува покажувачот на претходниот означувач (на лево).

следна грешка

Го поместувате покажувачот на следната грешка (поместувате десно).

претходна грешка

Го поместувате покажувачот на претходната грешка (поместувате лево).