Променување на стандардните атрибути

Дали може стандардните формати во LibreOffice Math да бидат променети?

Некои делови од формулите се секогаш стандардно форматирани со задебелување или курзив.

Можете да ги отстраните овие атрибути со употреба на "нзадебелено" и "нкурзив". Пример:

a + b

нкурзив а + задебелено b.

Во втората формула „а“ не е курзив. „b“ е задебелено. Не можете да го промените знакот плус со овој метод.