следна ознака

Премести го покажувачот до следната ознака (на десно).

Note Icon

"Markers" се резервирани места. Тие ја зимаат формата од <?> во командниот прозор.


За да пристапите до оваа наредба...

Одберете Уреди - Следен маркер

F4 копчето