Алатник за главни црти

Во прегледот на главни црти, алатникот за главни црти ги содржи често користените алатки за уредување. Кликнете на стрелката што се наоѓа до иконата за да отворите алатник што содржи дополнителни команди.

Зум

Го намалува или зголемува екранот на моменталниот документ. Кликнете ја стрелката веднаш до иконата за го отворите Зум алатникот.

Икона

Зум (LibreOffice Impress во преглед на слајдови и контури)

Прво ниво

Ги крие сите заглавја на слајдовите во тековното слајд шоу освен за насловите на слајдот. Скриените заглавја се означени со црно линија пред насловот на слајдот. За покажување на заглавјата, кликнете ја Сите нивоа иконата.

Икона

Прво ниво

Сите нивоа

Ги прикажува скриените заглавја на слајдовите во тековното слајд шоу. За криење на сите заглавја во тековното слајд шпу, освен за насловите на слајдот, кликнете ја Прво нивоl иконата.

Икона

Сите нивоа

Скриј потточки

Ги крие подзаглавјата на избраното заглавје. Скриените подзаглавја се означени со црна линија пред заглавјето. За покажување на заглавјата од пониско ниво, кликнете ја Покажи потточки иконата.

Икона

Скриј потточки

Покажи потточки

Ги прикажува скриените подзаглавја на избраното заглавје. За криење на подзаглавјата на избраното заглавје, кликнете ја Скриј потточки иконата.

Икона

Покажи потточки

Форматирање вкл./искл.

Shows or hides the character formatting of the slide headings. To change the character formatting of a heading, open the Styles window, right-click a style, and then choose Modify.

Икона

Форматирање вкл./искл.

Црно-бело

Ги прикажува вашите слајдови само во црно и бело..

Икона

Црно-бело

Слајд-шоу

Започнува приказ на слајдови.

Icon

Слајд-шоу