Уредување криви

Сегмент на крива линија се состои од две точки со податоци (крајни точки) и две контролни точки (шрафури). Контролна линија поврзува контролна точка со точка со податоци. Можете да го измените обликот на кривата со претворање на точката со податоци во друг тип, или со влечење на контролните точки на друга локација.

Исто така можете да ги измените својствата на линијата со избирање на линијата и избирање Форматирај - Линија.

Icon

За преглед на точките со податоци и контролните точки на крива линија, изберете ја линијата, и потоа кликнете ја Точки иконата на Цртање алатникот. Точките со податоци се претставени со квадрати а контролните точки со кругови. Контролна точка може да препокрие точка со податоци.

За подесување на сегмент на крива линија:

 1. Изберете крива линија, и потоа кликнете на Точкииконата на Цртање лентата.

 2. Направете едно од следново:

За разделување на крива линија:

Можете да разделите само крива линија која има три или повеќе точки со податоци.

 1. Изберете крива линија, и потоа кликнете на Точкииконата на Цртање лентата.

 2. Изберете точка со податоци и потоа кликнете го Раздели криваиконата на Уреди точки лентата.

За креирање на затворен облик:

 1. Изберете крива линија, и потоа кликнете на Точкииконата на Цртање лентата.

 2. На Уреди точки лентата, кликнете ја Затвори Bézier иконата.

За претворање на точка со податоци на крива линија:

 1. Изберете крива линија, и потоа кликнете на Точкииконата на Цртање лентата.

 2. Кликнете ја точката со податоци која сакате да ја претворите, и направете едно од следново:

За додавање на точка со податоци:

 1. Изберете крива линија, и потоа кликнете на Точкииконата на Цртање лентата.

 2. На Уреди точки лентата, кликнете ја Вметни точки иконата.

 3. Кликнете ја линијата каде сакате да се додаде точката, и влечете кратко растојание.

Tip Icon

Ако точка со податоци нема контролна точка, изберете ја точката со податоци, и потоа кликнете ја Претвори во крива иконата на Уреди точки лентата.


За бришење на точка со податоци:

 1. Изберете крива линија, и потоа кликнете на Точкииконата на Цртање лентата.

 2. Кликнете ја точката која сакате да ја избришете.

 3. На Уреди точки лентата, кликнете ја Избриши точки иконата.