За слоеви

Слоевите се достапни во LibreOffice Draw, не во LibreOffice Impress. Слоевите ви дозволуваат да ги споите елементите на страницата на која се однесуваат. Размислувајте за слоевите како за индивидуални работни простори кои можете да ги скриете од прегледот, скирете од печатење или да ги заклучите.

Слоевите не го одредуваат редот на објектите на вашата страна, освен за Контролниот слој кој секогаш е пред другите слоеви.

Редоследот за подредување на објектите на вашата страна е одреден од секвенцата во која сакате да го додадете објектот. Можете повторно да го аранжирате редоследот со Промени - Аранжирај.

Областите на слојот кои не содржат објекти се проѕирни.

LibreOffice Draw стандардни три стандардни слоеви:

Не можете да го избришете или преименувате основниот слој. Можете да додадете ваши слоеви со Вметни - Слој.

The Layout layer is the default workspace. The Layout layer determines the location of title, text, and object placeholders on your page.

The Controls layer can be used for buttons that have been assigned an action, but that should not be printed. Set the layer's properties to not printable. Objects on the Controls layer are always in front of objects on other layers.

Линии за димензии слојот е каде ги цртате, на пример, линиите за димензија. Со промена на слојот за приказ или криење, можете лесно да ги вклучите или исклучите овие линии.

Tip Icon

You can lock a layer to protect its contents, or hide a layer and its contents from view or from printing. When you add a new layer to a page, the layer is added to all of the pages in your document. However, when you add an object to a layer, it is only added to the current page. If you want the object to appear on all of the pages, add the object to the master slide (View - Master Slide).