Работење со слоеви

Цртежи во LibreOffice Draw поддржуваат слоеви.

Избирање слој

За избирање слој, кликнете на името на табот на слојот на дното од работниот простор.

Tip Icon

За уредување на својствата на слој, двапати кликнете на таб со слој.


Криење на слоеви

 1. Изберете слој, и потоа изберете Форматирај - Слој.

 2. Во Својства областа, исчистете го Видливополето за означување.

 3. Кликнете OK.

Во табот со име на слојот, бојата на текстот на името се менува во сино.

Tip Icon

Можете да направите видлив или невидлив слој со кликање на неговиот таб со држење на Shuft копчето.


Покажување на скриени слоеви

 1. Изберете скриен слој, и потоа изберете Форматирај - Слој.

 2. Во Својства област, изберете го Видливо полето за означување.

 3. Кликнете OK.

Заклучување на слоеви

 1. Изберете слој, и потоа изберете Форматирај - Слој.

 2. Во Својства областа, изберете го Заклучено полето за означување.

 3. Кликнете OK.

Не можете да уредувате објекти на заклучен слој.

Отклучување слоеви

 1. Изберете заклучен слој, и потоа изберете Форматирај - Слој.

 2. Во Својства областа, исчисти го Заклучено полето за означување.

 3. Кликнете OK.

За слоеви

Вметнување слоеви

Преместување објекти во друг слој