Вметнување слоеви

Цртежи во LibreOffice Draw поддржуваат слоеви.

  1. Десен клик на областа со слоеви на дното.

  2. Изберете Вметни слој.

  3. Внесете име за слојот во Име полето.

  4. Во Својства областа, постави ги опциите за слојот.

  5. Кликнете Во ред. Новиот слој автоматски станува активен слој.

За измена на својствата на слој, кликнете го табот со име на слојот, и потоа изберете Форматирај - Слој.

Note Icon

Не можете да го смените името или да избришете стандарден LibreOffice Draw слој.


За слоеви

Преместување објекти во друг слој

Работење со слоеви