Преместување објекти во друг слој

Цртежи во LibreOffice Draw поддржуваат слоеви.

  1. Кликнете и задржете го објектот додека не блеснат краевите.

  2. Влечете го објектот на името на табот на слојот на кој сакате да се премести.

  3. Ослободете го објектот.

За слоеви

Вметнување слоеви

Работење со слоеви