Употреба на кратенки во LibreOffice Impress

Note Icon

Some of the shortcut keys may be assigned to your desktop system. Keys that are assigned to the desktop system are not available to LibreOffice. Try to assign different keys either for LibreOffice, in Tools - Customize - Keyboard, or in your desktop system.


Можете да ја употребите тастатурата за пристап на LibreOffice Impress командите како и движење низ работниот простор. LibreOffice Impress ги употребува истите кратенки како LibreOffice Draw за креирање објекти за цртање.

Избирање резервирани места

$]officename] Impress Автоматски изгледи употребува резервирани места за наслови на слајдови, текст и објекти. За избирање на резервирано место, притиснете Ctrl+Enter. За преместување на наредното резервирано место, притиснете Ctrl+Enter повторно.

Note Icon

Ако притиснете Ctrl+Enter откако ќе стигнете до последното резервирано место во слајдот, нов слајд се вметнува по тековниот слајд. Новиот слајд го употребува истиот изглед како тековниотслајд. Новиот слајд го употребува истиот изглед како тековниот слајд.


За да креирате или уредите нацртан предмет треба.

 1. Стиснете F6 за да работите на Цртежот.

 2. Притиснете го Right додека не стигнете до алатката за цртачот.

 3. Ако е стрелката веднаш над иконата тогаш алатката за цртање отвара алатник. Притиснете Up or Down со стрелката отворете ги наредните под-алатници, а потоапритиснете Десно or Left заменка за да изберете икона.

 4. Press +Enter.

  Овој предмет е креиран во центарот на тековниот документ.

 5. To return to the document, press +F6.

  Може да ги користите стрелките од тастатурата за да го позиционирате каде што сакате. За да изберете команда од контексното мени за предметот, притиснетеShift+F10.

За да изберете предмет

 1. Press +F6 to enter the document.

 2. Притиснете Tabдодека не стигнете до предметот што сакате да ви биде избран.

За времетраење на слајд шоу

To start a slide show, press Ctrl+F2 or F5.

Помини на следен слајд или на следниот ефект на анимација

Space

Премини на следен слајд без пуштање на ефекти за анимација на објект

+PageDown

Врати се на претходен слајд

+PageUp

Оди до одреден слајд

Внесете го бројот на страницата на слајдот, и потоа притиснете Enter.

Stop slide show

Esc or -.

Подредувач на слајдови

Кога првпат се сменувате на Подредувач на слајдови, притиснете Enter за измена на фокусот на тастатурата на работниот простор. Инаку, притиснете F6 за движење до работниот простор, и потоа притиснете Enter.

Избирање и одизбирање на слајдови

Употребете ги копчињата со стрелки за движење до слајдот каде сакате да изберете, и потоа притиснете го Spacebar. За додавање на изборот, употребете ги копчињата со стрелки за движење до слајдовите кои сакате да ги додадете, и притиснете Spacebar повторно. За одизбирање на слајд, движете се до слајдот и потоа притиснете Spacebar.

Копирање на слајд:

 1. Употребете ги копчињата со стрелки за движење до слајдот кој сакате да го копирате, и потоа притиснете Ctrl+C.

 2. Преместете се до слајдот каде сакате да се вметне копираниот слајд, и потоа притиснете Ctrl+V.

Преместување на слајд:

 1. Употребете ги копчињата со стрелки за движење до слајдот кој сакате да се премести, и потоа притиснете Ctrl+X.

 2. Движи се до слајдот каде што сакате да се премести слајдот, и потоа притиснете Ctrl+V.

 3. Изберете Пред или После тековниот слајд, и потоа кликнете OK.