Сите нивоа

Ги прикажува скриените заглавја на слајдовите во тековното слајд шоу. За криење на сите заглавја во тековното слајд шпу, освен за насловите на слајдот, кликнете ја Прво нивоl иконата.

Икона

Сите нивоа