Прво ниво

Ги крие сите заглавја на слајдовите во тековното слајд шоу освен за насловите на слајдот. Скриените заглавја се означени со црно линија пред насловот на слајдот. За покажување на заглавјата, кликнете ја Сите нивоа иконата.

Икона

Прво ниво