Поврзувачи

Икона

Поврзувач

Отворете гоПоврзувачи алатникот, каде што можете да додадете поврзувачи на објекти во тековниот слајд. Поврзувач е линија која соединува објекти, и останува прикачена кога се преместуваат објектите. Ако копирате објект со поврзувач, се копира и поврзувачот.

Постојат четири видови на линии за поврзување:

  1. Стандардни (превиткување по агол од 90 степени)

  2. Линија (две превиткувања)

  3. Право

  4. Искривено

Кога ќе кликнете поврзувач и го поместите курсорот на глувчето преку пополнет објект, или крајот на непополнет објект, се појавуваат точки на поврзување. Точка на поврзување е фиксна точка каде што можете да прикачите линија на поврзување. Ако сакате можете да додадете и сопствена точка на поврзување, наречена точка на слепување, на објектот.

За цртање на линија на поврзување, кликнете на точка на поврзвуање на објект, влечете до точка на поврзување на друг објект и потоа отпуштете. Исто така можете да влечете до празен дел од вашиот документ и да клинете. Неприкачениот крај на поврзувачот е заклучен во место, додека го влечете крајот на друга локација. За откачување на поврзувачот, влечете било кој крај на линијата на поврзување на друга локација.

Поврзувач

Црта поврзувач со едно или повеќе 90 степени свивања на агол. Кликнете на точка на поврзување на објект, влечете до точка на поврзување на друг објект и потоа отпуштете.

Икона

Поврзувач

Поврзувачот започнува со стрелка

Црта поврзувач со едно или повеќе 90 степени свивања на агол и стрелка на почетокот. Кликнете на точка на поврзување на објект, влечете до точка на поврзување на друг објект и потоа отпуштете.

Икона

Поврзувачот започнува со стрелка

Поврзувачот завршува со стрелка

Црта поврзувач со едно или повеќе 90 степени свивања на агол и стрелка на крајот. Кликнете на точка на поврзување на објект, влечете до точка на поврзување на друг објект и потоа отпуштете.

Икона

Поврзувачот завршува со стрелка

Поврзувач со стрелки

Црта поврзувач со едно или повеќе 90 степени свивања на агол и стрелки на двата краја. Кликнете на точка на поврзување на објект, влечете до точка на поврзување на друг објект и потоа отпуштете.

Икона

Поврзувач со стрелки

Поврзувачот започнува со круг

Црта поврзувач со едно или повеќе 90 степени свивања на агол и круг на почетокот. Кликнете на точка на поврзување на објект, влечете до точка на поврзување на друг објект и потоа отпуштете.

Икона

Поврзувачот започнува со круг

Поврзувачот завршува со круг

Црта поврзувач со едно или повеќе 90 степени свивања на агол и круг на крајот. Кликнете на точка на поврзување на објект, влечете до точка на поврзување на друг објект и потоа отпуштете.

Икона

Поврзувачот завршува со круг

Поврзувач со крукчиња

Црта поврзувач со едно или повеќе 90 степени свивања на агол и кругови на двата краја. Кликнете на точка на поврзување на објект, влечете до точка на поврзување на друг објект и потоа отпуштете.

Икона

Поврзувач со крукчиња

Линиски сврзник

Црта поврзувач кој се свива близу до точка на поврзување. Кликнете на точка на поврзување на објектот, влечете до точка на поврзување на друг објект и потоа отпуштете. За прилагодување на должината на линискиот сегмент помеѓу точка на свивање и точка на поврзување, кликнете го поврзувачот и влечете ја точката на свивање.

Икона

Линиски сврзник

Линискиот поврзувач започнува со стрелка

Црта поврзувач кој почнува со стрелка и се свива близу до точка на поврзување.Кликнете на точка на поврзување на објектот, влечете до точка на поврзување на друг објект и потоа отпуштете. За прилагодување на должината на линискиот сегмент помеѓу точка на свивање и точка на поврзување, кликнете го поврзувачот и влечете ја точката на свивање.

Икона

Линискиот поврзувач започнува со стрелка

Линискиот поврзувач завршува со стрелка

Црта поврзувач кој завршува со стрелка и се свива близу до точка на поврзување. Кликнете на точка на поврзување на објектот, влечете до точка на поврзување на друг објект и потоа отпуштете. За прилагодување на должината на линискиот сегмент помеѓу точка на свивање и точка на поврзување, кликнете го поврзувачот и влечете ја точката на свивање.

Икона

Линискиот поврзувач завршува со стрелка

Линиски поврзувач со стрелки

Црта поврзувач кој се свива близу до точка на поврзување и има стрелки на двата краја. Кликнете на точка на поврзување на објектот, влечете до точка на поврзување на друг објект и потоа отпуштете. За прилагодување на должината на линискиот сегмент помеѓу точка на свивање и точка на поврзување, кликнете го поврзувачот и влечете ја точката на свивање.

Икона

Линиски поврзувач со стрелки

Линискиот поврзувач започнува со круг

Црта поврзувач кој почнува со круг и се свива близу до точка на поврзување. Кликнете на точка на поврзување на објектот, влечете до точка на поврзување на друг објект и потоа отпуштете. За прилагодување на должината на линискиот сегмент помеѓу точка на свивање и точка на поврзување, кликнете го поврзувачот и влечете ја точката на свивање.

Икона

Линискиот поврзувач започнува со круг

Линискиот поврзувач завршува со круг

Црта поврзувач која завршува со круг и се свива близу до точка на поврзување. Кликнете на точка на поврзување на објектот, влечете до точка на поврзување на друг објект и потоа отпуштете. За прилагодување на должината на линискиот сегмент помеѓу точка на свивање и точка на поврзување, кликнете го поврзувачот и влечете ја точката на свивање.

Икона

Линискиот поврзувач завршува со круг

Линиски поврзувач со кругови

Црта поврзувач кој се свива близу точка на поврзување и има кругови на двата краја. Кликнете на точка на поврзување на објектот, влечете до точка на поврзување на друг објект и потоа отпуштете. За прилагодување на должината на линискиот сегмент помеѓу точка на свивање и точка на поврзување, кликнете го поврзувачот и влечете ја точката на свивање.

Икона

Линиски поврзувач со кругови

Прав поврзувач

Црта поврзувач на права линија. Кликнете на точка на поврзување на објектот, влечете до точка на поврзување на друг објект и потоа отпуштете.

Икона

Прав поврзувач

Прав поврзувач започнува со стрелка

Црта поврзувач на права линија со стрелка на почетокот. Кликнете на точка на поврзување на објектот, влечете до точка на поврзување на друг објект и потоа отпуштете.

Икона

Прав поврзувач започнува со стрелка

Прав поврзувач завршува со стрелка

Црта поврзувач на права линија со стрелка на крајот. Кликнете на точка на поврзување на објектот, влечете до точка на поврзување на друг објект и потоа отпуштете.

Икона

Прав поврзувач завршува со стрелка

Прав поврзувач со стрелки

Црта поврзувач на права линија со стрелки на двата краја. Кликнете на точка на поврзување на објектот, влечете до точка на поврзување на друг објект и потоа отпуштете.

Икона

Прав поврзувач со стрелки

Прав поврзувач започнува со круг

Црта поврзувач на права линија со круг на почетокот. Кликнете на точка на поврзување на објектот, влечете до точка на поврзување на друг објект и потоа отпуштете.

Икона

Прав поврзувач започнува со круг

Прав поврзувач завршува со круг

Цртва поврзувач на права линија со круг на крајот. Кликнете на точка на поврзување на објектот, влечете до точка на поврзување на друг објект и потоа отпуштете.

Икона

Прав поврзувач завршува со круг

ПРав поврзувач со кругови

Црта поврзувач на права линија со кругови на двата краја. Кликнете на точка на поврзување на објектот, влечете до точка на поврзување на друг објект и потоа отпуштете.

Икона

ПРав поврзувач со кругови

Искривен поврзувач

Црта поврзувач на крива линија. Кликнете на точка на поврзување на објектот, влечете до точка на поврзување на друг објект и потоа отпуштете.

Икона

Искривен поврзувач

Искривен поврзувач започнува со стрелка

Црта поврзувач на крива линија со стрелка на почетокот. Кликнете на точка на поврзување на објектот, влечете до точка на поврзување на друг објект и потоа отпуштете.

Икона

Искривен поврзувач започнува со стрелка

Искривен поврзувач завршува со стрелка

Црта поврзувач на крива линија со стрелка на крајот. Кликнете на точка на поврзување на објектот, влечете до точка на поврзување на друг објект и потоа отпуштете.

Икона

Искривен поврзувач завршува со стрелка

Искривен поврзувач со стрелки

Црта поврзувач на крива линија со стрелки на двата краја. Кликнете на точка на поврзување на објект, влечете до точка на поврзување на друг објект и потоа отпуштете.

Икона

Искривен поврзувач со стрелки

Искривен поврзувач започнува со круг

Црта поврзувач на крива линија со круг на почетокот. Кликнете на точка на поврзување на објект, влечете до точка на поврзување на друг објект и потоа отпуштете.

Икона

Искривен поврзувач започнува со круг

Искривен поврзувач завршува со круг

Црта поврзувач на крива линија со круг на крајот. Кликнете на точка на поврзување на објект, влечете до точка на поврзување на друг објект и потоа отпуштете.

Икона

Искривен поврзувач завршува со круг

Искривен поврзувач со кругови

Црта поврзувач на крива линија со кругови на двата краја. Кликнете точка на поврзување на објект, влечете до точката на поврзување на друг објект и потоа отпуштете.

Икона

Искривен поврзувач со кругови