Интеракција

Defines how the selected object behaves when you click on it during a slide show.

За да пристапите до оваа наредба...

Изберете Слајдшоу - Интеракција

На алатникот за цртање кликнете

Икона

Интеракција


Дејство при клик со глувче

Specifies the action that will run when you click the selected object during a slide show. You can also assign actions to grouped objects.

Нема активност

Не настанува дејство

Оди на претходен слајд

Се поместува на претходниот слајд.

Оди на следниот слајд

Се поместува нанапред еден слајд.

Оди на првиот слајд

Се поместува на првиот слајд во презентацијата.

Оди на последниот слајд

Се поместува на последниот слајд во презентацијата.

Оди на страна или објект

Се поместува на Слајд или на именуван објект во слајдот.

Target

Lists the slides and the objects that you can target.

Слајд / oбјект

Enter the name of the slide or the object that you want to look for.

Најди

Searches for the specified slide or object.

Оди на документ

Opens and displays a file during a slide show. If you select a LibreOffice file as the target document, you can also specify the page that will open.

Документ

Дефинирај локација за целен документ

Документ

Enter a path to the file you want to open, or click Browse to locate the file.

Прелистај

Locate the file you want to open.

Play audio

Plays an audio file.

Audio

Define the location of the audio file.

Audio

Enter a path to the audio file you want to open, or click Browse to locate the file.

Прелистај

Locate the audio file you want to play.

Note Icon

If you did not install audio files with LibreOffice, you can run the LibreOffice Setup program again and select Modify.


Репродуцирај

Plays the selected audio file.

Изврши програм

Извршува програма во текот на презентацијата.

Програма

Програма

Enter a path to the program you want to start, or click Browse to locate the program.

Прелистај

Лоцирај програм што треба да се изврши.

Изврши макро

Извршува макро за време на презентацијата.

Макро

Макро

Enter a path to the macro you want to run, or click Browse to locate the macro.

Прелистај

Лоцирај макро што треба да се изврши.

Излези од презентацијата

Ја прекинува презентацијата.

Start object action

You can choose the "Start object action" entry for inserted OLE objects.

Уреди

Opens the object in edit mode.