Приказ на слајдови

Започнува приказ на слајдови.

За да пристапите до оваа наредба...

Изберете Слајд шоу - Слајд шоу

F5

На алатникот за внесување кликнете

Icon

Слајд-шоу


You can specify settings for running a slide show in Slide Show - Slide Show Settings.

Specify whether a slide show starts with the current slide or with the first slide on Tools - Options - LibreOffice Impress - General.

За да го започнете приказот на слајдови, направете некое од следните дејства: