Опции за Интернет

Ги одредува поставувањата за Интернет.

За да пристапите до оваа наредба...

Choose - Internet.


Прокси

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.