Application Colors

Ги поставува боите за корисничкиот интерфејс на LibreOffice. Може да ги зачувате тековните поставувања како шема на бои и да ги вчитате подоцна.

За да пристапите до оваа наредба...

Choose - LibreOffice - Application Colors.


Пристапност во LibreOffice

Шема на бои

Зачувува и брише шеми на бои

Шема

Ја избира шемата на бои што сакате да ја користите.

Зачувување

Ги зачувува тековните поставувања како шема на бои која може подоцна да ја вчитате повторно. Името се додава во полето Шема.

Име на шемата за бои

Внесете име за шемата за бои.

Избриши

Ја брише шемата на бои што е прикажана во полето Шема. Не може да ја избришете стандардната шема.

Шема

Ги избира боите за елементите на корисничкиот интерфејс.

За да примените боја на елемент од корисничкиот интерфејс, осигурете се дека полето пред името е означено. За да скриете елемент од корисничкиот интерфејс, тргнете ја ознаката од полето.

Note Icon

Некои елементи од корисничкиот интерфејс не можат да бидат избришани.


Note Icon

За да се подобри видливоста на покажувачот, кога корисникот ја поставува бојата на подлогата на апликацијата меѓу 40% и 60% сиво, тогаш таа автоматски се менува на 40% сиво.


Поставувањето за боја Автоматски го менува елементот од корисничкиот интерфејс на стандардната боја од шемата на бои.

Поставувањата за бои „Посетени врски“ и „Непосетени врски“ се однесуваа само на оние документи што се креирани откако биле применети поставувањата.