Алатник за дизајн на форми

Алатникот за дизајн на форми станува видлив штом изберете форма (објект) при работа во режимот за дизајн.

Избери

Икона

Оваа икона го менува покажувачот на глушецот во избраниот режим или го деактивира овој режим. Режимот за избирање се користи за избирање на контролите во тековната форма.

Design Mode On/Off

Toggles the Design mode on or off. This function is used to switch quickly between Design and User mode. Activate to edit the form controls, deactivate to use the form controls.

Икона

Режим на дизајн вкл./искл.

Својства на контрола

Opens a dialog for editing the properties of a selected control.

Икона

Контрола

Form Properties

In this dialog you can specify, among others, the data source and the events for the whole form.

Икона

Форма

Data Navigator

Ја одредува структурата на податоците во тековниот XForms документ.

Form Navigator

Opens the Form Navigator. The Form Navigator displays all forms and subforms of the current document with their respective controls.

Икона

Навигатор на форма

Додај поле

Opens a window where you can select a database field to add to the form.

Икона

Додај поле

Tab Order

In the Tab Order dialog you can modify the order in which control fields get the focus when the user presses the tab key.

Икона

Редослед на активирање

Open in Design Mode

Opens forms in Design Mode so that the form can be edited.

Икона

Отвори во режим на дизајн

Автоматско фокусирање на контрола

Икона

Ако Автоматското фокусирање на контрола е активирано, првата контрола од формата ќе биде избрана кога ќе го отворите документот. Ако копчето не е активно, по отворањето ќе биде избран текстот. Редоследот на контролите што сте го одредиле дефинира која контрола е прва во формурот.

Position and Size

Resizes, moves, rotates, or slants the selected object.

Икона

Позиција и големина

Change Anchor

Allows you to switch between anchoring options.

Икона

Смени котва

Bring to Front

Moves the selected object to the top of the stacking order, so that it is in front of other objects.

Икона

Пренеси напред

Send to Back

Moves the selected object to the bottom of the stacking order, so that it is behind the other objects.

Икона

Испрати назад

Групирај

Groups the selected objects, so that they can be moved as a single object.

Икона

Групирај

Одгрупирај

Breaks apart the selected group into individual objects.

Икона

Одгрупирај

Влези во група

Opens the selected group, so that you can edit the individual objects. If the selected group contains nested group, you can repeat this command on the subgroups.

Икона

Влези во група

Излези од група

Exits the group, so that you can no longer edit the individual objects in the group.

Икона

Излези од група

Порамнување

Modifies the alignment of selected objects.

Icon

Порамнување

Прикажи мрежа

Specifies whether to display the grid.

Icon

Display Grid

Прилепи на мрежа

Одредува дека може да поместувате објекти само помеѓу точките од мрежата.

Icon

Прикачи за мрежа

Водилки при движење

Specifies whether to display guides when moving an object.

Icon

Helplines While Moving