Вметнување специјални знаци

Оваа функција ви дозволува да вметнете специјални знаци, како ознали, полиња и телефонски симболи во Вашиот текст.

Специјални знаци

Автоматска корекција