Автоматско зачувување на документи

За креирање датотека со резервна копија секогаш кога зачувувате документ

  1. Choose - Load/Save - General.

  2. Означете Секогаш креирај резервна копија.

Ако е избрана опцијата Секогаш креирај резервна копија, старата верзија на датотеката се зачувува во папката со резервни копии секогаш кога ја зачувувате тековната верзија на датотеката.

За автоматско зачувувување на информациите за обновување секои n минути

  1. Choose - Load/Save - General.

  2. Означете Зачувај информации за автоматско враќање на секои и изберете го временскиот интервал.

Оваа команда ги зачувува информациите потребни за враќање на тековниот документ во случај на пад. Дополнително, во случај на пад, LibreOffice автоматски се обидува автоматски да ги зачува информациите за автоматско враќање за сите отворени документи, доколку е достапно.