Преглед на базата на податоци

Работење со бази на податоци во LibreOffice

Приказ на извори на податоци

Choose View - Data Sources or press + Shift + F4 keys to call the data source view from a text document or spreadsheet.

Налево можете да го видите Пребарувачот на извори на податоци. Ако таму изберете табела или прашање, ќе ја видите содржината на оваа табела или прашање надесно. На горната маргина е Лента за податоци во табелата.

Извори на податоци

Адресар како извор на податоци

Приказ на содржината на изворот на податоци

Мени лента на датотека со база на податоци

Формулари и извештаи

Креирај нов документ со формулари, уреди контроли на формулари, Волшебник за формулари

Внесување податоци наспроти уредување формулар

Волшебник за извештаи

Употребување и уредивање на извештаи на бази на податоци

Барања

Креирај ново барање или приказ на табела, уредување на структурата на прашањето

Волшебник за прашања

Внесете, уредете и копирајте записи

Табели

Креирај нова табела, уредете ја структурата на табелата, индекс, релации

Волшебник за табели

Внесете, уредете и копирајте записи