Вметнување податоци од текстуални документи

Можете да вметнете текст во други видови документи, како табеларни пресметки и презентации. Забележете дека има разлика дали текстот е вметнат во текстуална рамка, ќелија на табеларна пресметка или во приказот на контури на презентацијата.

Икона

За да го изберете форматот во кој ќе ја вметнете содржината на таблата со исечоци, кликнете ја стрелката близу до Вметни иконата на лентата Стандардно, или изберете Уреди - Вметни специјално, и потоа изберете го соодветниот формат.

Копирање текст со употреба на повлечи и пушти

Вметнување податоци од табеларни пресметки

Копирање објекти за цртање во други документи