Вметнување податоци од табеларни пресметки

Вметнување податоци од текстуални документи

Копирање објекти за цртање во други документи