Дефинирање бои на позадини или графики на позадини

  1. Изберете Форматирај - Страница.

  2. На страница со ливче Позадина, изберете боја на позадина или графика на позадина.

    Note Icon

    Оваа позадина се појавува само во печатењето зад ќелиите кои не се форматирани на друго место.