Database Wizard

The Database Wizard creates a database file that contains information about a database.

The Database Wizard creates a database file that contains information about a database.

Depending on the type of operation and the type of database, the Database Wizard consists of a varying number of steps.

Select Database

Creates a new database, opens a database file, or connects to an existing database.

Next Steps

Specifies whether you want to register the database, open the database for editing, or insert a new table.

Set up text file connection

Set up LDAP connection

Set up dBase connection

Set up JDBC connection

Set up Oracle database connection

MySQL settings

ODBC settings

Set up Spreadsheet connection

Откажи

Со кликање Откажи се затвора дијалог без да се зачуваат направените промени.

Назад

Го прикажува изборот од дијалогот направен во претходниот чекор. Тековните поставувања остануваат непроменети. Ова копче можа да се активира само од втората страница па натаму.

Следно

Кликнете на копчето Следно , и Волшебникот ќе ги користи тековните поставувања за дијалогот и ќе продолжи кон следниот чекор. Доколку се наоѓате на последниот чекор од Волшебникот, ова копче преминува во Креирај.