Form Wizard

Activates the Wizard for creating forms.

За да пристапите до оваа наредба...

Кликнете Користи Волшебник за креирање форма во прозорецот на датотеката од базата на податоци.


Select the form properties using the following steps:

Form Wizard - Field Selection

On this page of the Form Wizard, you can specify the table or query that you need to create the form as well as the fields that you want to include in the form.

Form Wizard - Set up a Subform

Specify if you want to use a subform and enter the subform's properties. A subform is a form that is inserted in another form.

Form Wizard - Add Subform Fields

Specify the table or query you need to create the subform, and which fields you wish to include in the subform.

Form Wizard - Get Joined Fields

If you chose in step 2 to set up a subform based on manual selection of fields, you can select the joined fields on this wizard page.

Form Wizard - Arrange Controls

On this page of the Wizard, you can select the layout of the created form.

Form Wizard - Set Data Entry

Specifies the data handling mode for the new form.

Form Wizard - Apply Styles

Specifies the form style.

Form Wizard - Set Name

Specifies the name of the form and how to proceed.

Назад

Го прикажува изборот од дијалогот направен во претходниот чекор. Тековните поставувања остануваат непроменети. Ова копче можа да се активира само од втората страница па натаму.

Следно

Кликнете на копчето Следно , и Волшебникот ќе ги користи тековните поставувања за дијалогот и ќе продолжи кон следниот чекор. Доколку се наоѓате на последниот чекор од Волшебникот, ова копче преминува во Креирај.

Click to create the form without answering further pages.

Откажи

Со кликање Откажи се затвора дијалог без да се зачуваат направените промени.