3Д-поставувања

Алатникот за 3Д-поставувања ги одредува својствата на избраните 3Д-објекти.

Извлекување вкл./искл.

Ги вклучува и исклучува 3Д-ефектите за избраните објекти.

Накриви надолу

Го накривува избраниот објект надолу за пет степени.

Накриви нагоре

Го накривува избраниот објект нагоре за пет степени.

Накриви налево

Го накривува избраниот објект налево за пет степени.

Накриви надесно

Го накривува избраниот објект надесно за пет степени.

Длабочина

Го отвора прозорецот Длабочина на извлекување.

Select an extrusion depth.

Внесете длабочина на извлекување.

Насока

Го отвора прозорецот Насока на извлекување.

Изберете насока.

Select a perspective or parallel extrusion method.

Осветлување

Го отвора прозорецот Осветлување на извлекувањето.

Select a lighting direction.

Select a lighting intensity.

Површина

Го отвора прозорецот Површина на извлекувањето.

Select a surface material or a wireframe display.

3Д-боја

Го отвора алатникот Боја на извлекувањето.