Општи кратенки на тастатурата во LibreOffice

Note Icon

Some of the shortcut keys may be assigned to your desktop system. Keys that are assigned to the desktop system are not available to LibreOffice. Try to assign different keys either for LibreOffice, in Tools - Customize - Keyboard, or in your desktop system.


Користење кратенки на тастатурата

Голем дел од функционалноста на вашата апликација може да се добие со користење кратенки на тастатурата. На пример, кратенките на тастатурата се прикажани до елементот Отвори во менито Датотека. Ако сакате да пристапите до оваа функција со користење на кратенките на тастатурата притиснете го и задржете го тастерот и потоа притиснете го тастерот O. Пуштете ги двата тастера откако ќе се појави дијалогот.

Додека работите со вашата апликација, може да изберете меѓу користење на глувче или користење на тастатура за скоро сите достапни операции.

Користење кратенки на тастатурата за контрола на дијалозите

There is always one element highlighted in any given dialog - usually shown by a broken frame. This element, which can be either a button, an option field, an entry in a list box or a check box, is said to have the focus on it. If the focal point is a button, pressing Enter runs it as if you had clicked it. A check box is toggled by pressing the spacebar. If an option field has the focus, use the arrow keys to change the activated option field in that area. Use the Tab key to go from one element or area to the next one, use Shift+Tab to go in the reverse direction.

Со притискање на ESC се затвора дијалогот без да се зачуваат промените.

Кратенки на тастатурата за дејства со глушецот

Ако користите „повлечи и пушти“, избирате со глушецот или кликнувате на предмети или имиња, можете да ги користите тастерите Shift, и понекогаш за да добиете дополнителна функционалност. Изменетите функции што се достапни при држење на тастерите додека користите „повлечи и пушти“ се означени со менување на формата на покажувачот на глушецот. При избирање датотеки или други објекти модификаторите може да го зголемат изборот - функциите се објаснети каде што е применливо.

Практични полиња за внесување текст

 1. Можете да отворите контекстно мени, кое содржи некои од најчесто употребуваните команди.

 2. Use the shortcut keys +Shift+S to open the Special Characters dialog to insert one or more special characters.

 3. Користете +A за да го изберете целиот текст. Користете го тастерот со стрелка налево или со стрелка надесно за да го отстраните избраното.

 4. Кликнете двапати врз зборот за да го изберете.

 5. Троен клик во поле за внесување текст го избира целото поле. Троен клик во текстуален документ ја избира тековната реченица.

 6. Користете +Del за да избришете сѐ од позицијата на покажувачот до крајот на зборот.

 7. Со користење на и на тастерите со стрелка налево или стрелка надесно покажувачот ќе скока од збор до збор, а ако го задржите тастерот Shift, се избира збор по збор.

 8. INSRT се користи за да се премине од режим на вметнување во режим запиши врз и обратно.

 9. „Повлечи и пушти“ може да се користи во или надвор од текстуално поле.

 10. Кратенките на тастатурата +Z се користат за да се отповикаат измените една по една; тогаш текстот ќе го има статусот што го имал пред првата промена.

 1. LibreOffice has an AutoComplete function which activates itself in some text and list boxes. For example, enter into the URL field and the AutoComplete function displays the first file or first directory found that starts with the letter "a".

 2. Користете го тастерот со стрелка надолу за да се движите низ другите датотеки и именици. Користете го тастерот со стрелка надесно за да го прикажете и постојниот подименик во полето за URL. Достапно е брзо автоматско довршување ако притиснете на тастерот End по внесување на дел од URL. Откако ќе ја најдете програмата, документот или именикот што го барате, притиснете Enter.

Прекинување макроа

If you want to terminate a macro that is currently running, press +Shift+Q.

Листа од општи кратенки на тастатура во LibreOffice

The shortcut keys are shown on the right hand side of the menu lists next to the corresponding menu command.

Shortcut keys for controlling dialogs

Кратенки на тастатурата

Ефект

Тастерот Enter

Го активира фокусираното копче во дијалог

Esc

Прекинува дејство или дијалог. Ако е во Помош за LibreOffice: оди едно ниво нагоре.

Копче за празно место

Го менува фокусираното поле за означување во дијалог.

Тастери со стрелки

Го менува активното контролно поле во делот со опции на дијалог.

Tab

Напреден фокус на следниот дел или елемент во дијалог.

Shift+Tab

Го преместува фокусот на претходниот дел или елемент во дијалог.

+Down Arrow

Ја отвора листата на контролното поле што е тековно избрано во дијалогот. Овие кратенки на тастатурата се однесуваат не само на комбинираните листи, туку и на копчињата со икони во паѓачките менија. Затворете отворена листа со притискање на тастерот Escape.


Shortcut keys for controlling documents and windows

Кратенки на тастатурата

Ефект

+ O

Отвора документ.

+ S

Го зачувува тековниот документ.

+ N

Креира нов документ.

+Shift+F

Opens the Templates dialog.

+ P

Печати документ.

+F6

Activates the Find toolbar.

+ O

Го повикува дијалогот Најди и замени.

+Shift+F

Го бара последниот внесен поим за пребарување.

+ O

+Shift+R

Повторно го исцртува приказот на документот.

+Shift+F

Го овозможува или оневозможува покажувачот за избор во текст што е само за читање.

+ O

Во Помош за LibreOffice: оди на главната страница на помошта.

+ O

+ O

Shift+F2

Ги вклучува Проширени совети за тековно избраната наредба, икона или контрола.

F6

Поставува фокус во следниот подпрозорец (на пример, приказ на документ/извор на податоци)

Shift+F6

Поставува фокус во претходниот подпрозорец.

F10

Го активира првото мени (менито Датотека)

Shift+F10

Го отвора контекстното мени.

+F4 или +F4

Го затвора тековниот документ (го затвора LibreOffice кога последниот отворен документ ќе се затвори)

+ Q

Излегува од апликацијата.


Shortcut keys for editing or formatting documents

Кратенки на тастатурата

Ефект

+ Tab

Кога е поставено на почеток на заглавие, се вметнува табулатор.

Enter (ако е избран OLE -објект)

Го активира избраниот OLE-објект.

Enter (ако е избран објект за цртање или текстуален објект)

Активира режим за внесување текст.

+ X

Ги отсекува избраните елементи.

+ C

Ги копира избраните елементи.

+ V

Вметнува од таблата со исечоци.

+ Shift + V

Pastes unformatted text from the clipboard. The text is pasted using the format that exists at the insertion point.

+ Shift + V

Го отвора дијалогот Вметни специјално.

+ A

Избира сѐ.

+ Z

Го отповикува последното дејство.

+ Y

Го повторува последното дејство.

+ Shift + Y

Ја повторува последната команда.

+I

Атрибутот Курзив е применет на избраната област. Ако покажувачот е поставен на збор, овој збор е исто така означен со курзив.

+B

Атрибутот Задебелено е применет на избраната област. Ако покажувачот е поставен на збор, овој збор е исто така означен задебелено.

+U

Атрибутот Подвлечено е применет на избраната област. Ако покажувачот е поставен на збор, овој збор е исто така подвлечен.

Отстранува директно форматирање од избран текст или објекти (како во Форматирај - Стандардно форматирање)


Тастатурни кратенки во Галерија

Тастатурни кратенки

Резултат

Tab

Се движи меѓу површини.

Shift+Tab

Се движи меѓу површини (наназад).


Кратенки на тастатурата во областа Нова тема од Галеријата:

Тастатурни кратенки

Резултат

Стрелка нагоре

Го поместува изборот за едно место нагоре.

Стрелка надолу

Го поместува изборот надолу.

+Enter

Го отвора дијалогот Својства.

Shift+F10

Отвора контекстно мени.

+U

Ја освежува избраната тема.

+R

Го отвора дијалогот Внеси наслов.

+D

Ја брише избраната тема.

Insert

Вметнува нова тема.


Кратенки на тастатурата во областа за преглед на Галеријата:

Тастатурни кратенки

Резултат

Home

Оди на првиот елемент.

End

Оди на последниот елемент.

Лева стрелка

Го избира следниот елемент од Галеријата од лево.

Десна стрелка

Го избира следниот елемент од Галеријата од десно.

Стрелка нагоре

Го избира следниот елемент од Галеријата нагоре.

Стрелка надолу

Го избира следниот елемент од Галеријата надолу.

Page Up

Се движи еден екран нагоре.

Page Down

Се движи еден екран надолу.

+Shift+Insert

Го внесува избраниот објект како поврзан објект во тековниот документ.

+I

Внесува копија од избраниот објект во тековниот документ.

+T

Го отвора дијалогот Внеси наслов.

+ P

Префрлува меѓу приказ на теми и приказ на објекти.

Копче за празно место

Префрлува меѓу приказ на теми и приказ на објекти.

Enter

Префрлува меѓу приказ на теми и приказ на објекти.

Чекор назад (само во приказ на објекти)

Враќа назад на главниот општ приказ.


Selecting Rows and Columns in a Database Table (opened by + Shift + F4 keys)

Тастатурни кратенки

Резултат

Копче за празно место

Го менува изборот на редови, освен кога редот е во режим на уредување.

+ Tab

Го менува изборот на редови

Shift+копче за празно место

Ја избира тековната колона

+PageUp

Го преместува покажувачот на првиот ред

+PageDown

Го преместува покажувачот на последниот ред


Кратенки на тастатурата за објекти за цртање

Тастатурни кратенки

Резултат

Изберете го алатникот со F6. Користете ги стрелката за надолу и стрелката за надесно за да ја изберете саканата икона од алатникот и притиснете +Enter

Вметнува објект за цртање.

Изберете го документот со +F6 и притиснете Tab

Го избира објект за цртање.

Tab

Го избира следниот објект за цртање.

Shift+Tab

Го избира претходниот објект за цртање.

+Home

Го избира првиот објект за цртање.

+End

Го избира последниот објект за цртање.

Esc

Завршува со избирање на објекти за цртање.

Esc (во режимот Избирање рачки)

Излегува од режимот Избирање рачки и се враќа во режимот Избирање објекти.

Стрелка нагоре/надолу/налево/надесно

Ја движи избраната точка (функциите „прикачи на мрежа“ се привремено оневозможени, но крајните точки сепак се прикачуваат една до друга).

+Стрелка нагоре/надолу/налево/надесно

Го поместува избраниот објект за цртање за еден пиксел (во режимот Избирање)

Ја променува големината на објектот за цртање (во режимот Избирање рачки)

Ротира објект за цртање (во режимот Ротирање)

Го отвора дијалогот на својствата за објектот за цртање.

Го активира режимот Избирање точки за избраниот објект за цртање.

Копче за празно место

Избира точка од објектот за цртање (во режимот Избирање точки) / Откажува избор.

Избраната точка трепка еднаш во секунда.

Shift+копче за празно место

Избира дополнителна точка во режимот Избирање точки.

+ Tab

Ја избира следната точка од објектот за цртање (режим Избирање точки)

Во режимот на ротирање, центарот на ротација може исто така да биде избран.

+Shift+F

Ја избира претходната точка од објектот за цртање (режим Избирање точки)

+Enter

Нов објект за цртање со стандардна големина е поставен во центарот на тековниот приказ.

+Enter на иконата Избери

Го активира првиот објект за цртање во документот.

Esc

Го напушта режимот Избирање точки. Објектот за цртање е избран отпосле.

Уредува точка од објект за цртање (режим Уредување точки)

Било кој текстуален или нумерички тастер

Ако објектот за цртање е избран, се префрлува во режим на уредување и го поставува покажувачот на крајот од текстот во објектот за цртање. Се вметнува знак што може да се печати.

Alt копчето додека се креира или променува големина на графички објект

Позицијата на центарот на објектот е фиксирана.

Shift копчето додека се создава или променува големина на графички објект

Односот помеѓу ширината и висината на објектот е фиксирана.