Покажи ги функциите за цртање

Кликнете за да ја отворите или затворите лентата Цртање , каде што можете да додадете форми, линии, текст и повици во тековниот документ.

Можете да го вклучите или исклучите алатникот Цртање од Writer и Calc документи со помош на иконата на алатникот Стандарден.

Icon

Покажи функции за цртање

Tip Icon

You can change which buttons are visible in the toolbars. Right-click a toolbar to access the Visible Buttons command.


Избор

Icon

Ви дозволува да изберете објекти во тековниот документ. За да изберете објект, кликнете на објектот со стрелката. За да изберете повеќе од еден објект, повлечете рамка за избор околу објектите. За да додадете објект во изборот, притиснете Shift, и потоа кликнете на објектот.

Line

Icon

Црта права линија каде што ќе повлечете во тековниот документ. За да ја задржите линијата на 45 степени, задржете го копчето Shift додека влечете.

Tip Icon

За да внесете текст на линија, кликнете два пати на линијата и внесете или вметнете го вашиот текст. Насоката на текстот е соодветна на насоката во која повлековте за да ја нацртате линијата. За да ја скриете линијата, изберете Невидливо во полето Стил на линија на лентата Својста на цртање на објекти.


Правоаголник

Icon

Црта правоаголни каде што повлекувате во тековниот документ. За да нацртате квадрат, држете го притиснат тастерот Shift додека влечете. Кликнете каде што сакате да го поставите аголот на правоаголникот и влечете додека да ја добиете саканата големина.

Елипса

Icon

Црта елипса каде што влечете во тековниот документ.Кликнете каде што сакате да нацртате елипса и влечете додека да ја добиете саканата големина. За да нацртате круг, задржете го тастерот Shift додека влечете.

Полигон

Icon

Црта линија составена од серии од прави линии. Влечете за да нацртате линија, кликнете за да ја дефинирате крајната точка на линијата и потоа влечете за да нацртате нова линија. Кликнете два пати за да завршите со цртањето. За да креирате затворена форма, кликнете два пати на почетната точка од линијата.

Задржете го тастерот Shift додека цртате многуаголник за да ги позиционирате новите точки на агол од 45 степени.

Режимот Уреди Точки во овозможува интерактивно да ги уредувате одделните точки на многуаголникот.

Крива

Icon

Црта мазна Bezier крива. Кликнете каде што сакате да започнува кривата, влечете, отпуштете, и потоа движете го покажувачот каде што сакате да завршува кривата и кликнете. Движете го покажувачот и повторно кликнете за да и додадете на кривата права линија. Кликнете два пати за да завршите со цртањето. За да креирате затворена форма, кликнете два пати на почетната точка на кривата. Лакот на кривата го определувате со растојанието на кое влечете.

Произволна права

Icon

Црта произволна линија каде што влечете во тековниот документ. За да ја завршите линијата, отпуштете го копчето на глувчето. За да нацртате затворена форма, отпуштете го копчето на глувчето до почетната точка на линијата.

Лак

Icon

Црта лак во тековниот документ. За да нацртате лак, влечете елипса додека да ја постигнете саканата големина, и потоа кликнете за да ја дефинирате почетната точка на лакот. Позиционирајте го покажувачот каде што сакате да ја поставите крајната точка и кликнете. Не мора да кликнете на елипсата. За да нацртате кружен лак задржете го притиснат тастерот Shift додека влечете.

Елипсовидна пита

Icon

Црта исполнета форма, дефинирана од елипсовиден лак и двата негови радиуси во тековниот документ. За да нацртате елипсовидна пита, влечете елипса додека ја постигнете саканата големина, а потоа кликнете за да го дефинирате неговиот прв радиус. Поместете го покажувачот каде што сакате да го ставите вториот радиус и кликнете. Не мора да кликате на елипсата. За да нацртате кружна пита задржете го притиснат Shift додека влечете.

Дел од круг

Icon

Црта исполнета форма, дефинирана од кружен лак и неговиот дијаметар во тековниот документ. За да нацртате дел од круг, влечете го кругот додека ја постигнете саканата големина, а потоа кликнете за да го дефинирате почетна точка на дијаметарот. Поместете го покажувачот каде што сакате да ја ставите крајната точка од дијаметарот и кликнете. Не мора да кликате на елипсата. За да нацртате дел од елипса задржете го притиснат Shift додека влечете.

Text Box

Icon

Црта текстуално поле со хоризонтална насока на текстот каде што влечете во тековниот документ. Влечете го полето за тект за да ја постигнете саканата големина каде било во документот и потоа напишете го или вметнете го текстот. Ротирајте го текстуалното поле за да добиете ротиран текст.

Анимација на текст

Icon

Вметнува анимиран текст со хоризонтална насока во тековниот документ.

Балончиња

Icon

Црта линија која завршува со правоаголно балонче со хоризонтална насока на текстот од каде влечете во тековниот документ. Влечете ја страна на балончето за да ја помените неговата големина. За да додадете текст, кликнете на работ од балончето и потоа напишете го или вметнете го Вашиот текстот. За да го измените правоаголното балонче во заоблено, влечете го најголемата аголна страна кога покажувачот ќе се смени во рака.

Basic Shapes

Opens the Basic Shapes toolbar which you can use to insert graphics into your document.

Икона

Основни облици

Symbol Shapes

Opens the Symbol Shapes toolbar from which you can insert graphics into your document.

Икона

Облици на симболи

Block Arrows

Opens the Block Arrows toolbar from which you can insert graphics into your document.

Икона

Блок-стрелки

Flowcharts

Opens the Flowcharts toolbar from which you can insert graphics into your document.

Икона

Блок-дијаграм

Callouts

Opens the Callouts toolbar from which you can insert graphics into your document.

Икона

Балончиња

Stars

Opens the Stars toolbar from which you can insert graphics into your document.

Икона

Ѕвезди

Точки

Ви овозмжува да ги уредувате точките на Вашиот цртеж.

Fontwork Gallery

Opens the Fontwork dialog from which you can insert styled text not possible through standard font formatting into your document.

Икона

Галерија на текст ефекти

Од датотека

Inserts an image into the current document .

Икона

Image

3Д - Eфекти Вкл/Искл

Ги вклучува и исклучува 3Д ефектите на избраните објекти.

Поддршка за азиски јазици

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

Вертикални балончиња

Icon

Црта линија која завршува со правоаголно балонче со вертикална насока на текстот од каде влечете во тековниот документ. Влечете ја страна на балончето за да ја промените неговата големина. За да додадете текст, кликнете на работ од балончето и потоа напишете го или вметнете го Вашиот текстот. За да го измените правоаголното балонче во заоблено, влечете го најголемата аголна страна кога покажувачот ќе се смени во рака. Ова е достапно само кога е овозможена поддршка за азијски јазици.

Вертикален текст

Icon

Црта текстуално поле со ветикална насока на текстот каде што влечете во тековниот документ. Кликнете каде било во документот и потоа напишете го или вметнете го текстот. Исто така можете да го поместите покажувачот каде што сакате да го додадете текстот, влечете го полето за текст и потоа напишете го или вметнете го текстот. Ова е достапно само кога е овозможена поддршка за азијски јазици.