Exit Group

Exits the group, so that you can no longer edit the individual objects in the group. If you are in a nested group, only the nested group is closed.

За да пристапите до оваа наредба...

Изберете Форматирај - Групирај - Излези од група (текстуални документи, табеларни пресметки)

Изберете Измени - Излези од група (документи со цртежи)

Отворете контекстно мени - изберете Излези од група

Икона

Излези од група