Ungroup

Breaks apart the selected group into individual objects.

За да пристапите до оваа наредба...

Изберете Форматирај - Групирај - Одгрупирај (текстуални документи, табеларни пресметки)

Изберете Измени - Одгрупирај (документи со цртежи)

Отворете контекстно мени - изберете Одгрупирај

Икона

Одгрупирај


To break apart the nested groups within a group, you must repeat this command on each subgroup.