Right

Aligns the selected paragraph(s) to the right page margin.

За да пристапите до оваа наредба...

Изберете Форматирај - Порамнување - Надесно (функции за цртање)

Отворете контекстно мени - изберете Порамнување - Надесно

Икона

Порамни оддесно