Left

Aligns the selected paragraph(s) to the left page margin.

За да пристапите до оваа наредба...

Изберете Форматирај - Порамнување - Налево (функции за цртање)

Отворете контекстно мени - изберете Порамнување - Налево

Икона

Порамни одлево