Save

Saves the current document.

За да пристапите до оваа наредба...

Изберете Датотека - Зачувај

+S

На алатникот Стандарден или на лентата Табела со податоци, кликнете

Икона

Зачувај


Note Icon

When you edit an AutoText entry, this command changes to Save AutoText.