Налепници

Ви овозможува креирање на налепници. Налепниците се креираат во текст документ. Можете да ги печатите налепниците користејќи претходно-дефиниран или сопствен формат на хартија.

Можете исто така да печатите и поединечна налепница или цел лист со налепници.

За да пристапите до оваа наредба...

Изберете Датотека - Нов - Налепници


Налепници

Специфицирајте ја големината на текстот на налепницата и големината на хартијат.а за налепницата

Форматирај

Постави ги опциите за форматирање на хартијата.

Опции

Поставување на дополнителни опции за вашите налепници или визит карти, вклучувајќи поставувања за текстот, синхронизацијата и печатачот.

Нов документ

Креира нов документ за уредување насловен:"Налепница1"

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.