Главен документ

Користете главен документ за организирање на сложени проекти, како книги.. Главниот документ може да содржи поединечни датотеки за секоја поединечна глава од книгата, како и содржина и индекс.

За да пристапите до оваа наредба...

Изберете Датотека - Нов - Главен документ