Често користени копчиња

Откажи

Со кликање Откажи се затвора дијалог без да се зачуваат направените промени.

Finish

Ги применува сите промени и го затвора волшебникот.

Алатници

Со кликање на стрелката до некои икони се отвора алатник. За да се придвижи алатникот, повлечете ја насловната лента. Штом го отпуштите копчето од глушецот алатникот останува на новата позиција. Одвлечете ја насловната лента кон нова позиција или кон работ на прозорецот каде што алатникот ќе се прикачи. Затворете го алатникот со кликање на иконата „Затвори прозорец“. Доколку сакате алатникот повторно да е видлив, изберетеПреглед - Алатници - (име на алатникот).

Поле за вртење

  1. In form controls, a spin button is a property of a numerical field, currency field, date field, or time field. If the property "Spin button" is enabled, the field shows a pair of symbols with arrows pointing to opposing directions, either vertically or horizontally.

  2. In the Basic IDE, a spin button is the name used for the numerical field together with the two arrow symbols.

Можете да внесете нумеричка вредност во полето за вртење или да изберете вредност со горната стрелка или со долната стрелка. На тастатурата можете да ги употребите копчињата (горна и долна стрелка) за зголемување или намалување на вредноста на полето за вртење. Можете да ги користите и Page up и Page down за да поставите најголема или најмала вредност во полето за вртење.

Ако полето за ротирање дефинира нумерички вредности, можете исто така да дефинирате и мерна единица, на пример, 1 см или 5 мм, 12 pt или 2".

Претвори

Ако кликнете нанапред во дијалогот, тогаш тоа копче се именува како Следно. На последната страна копчето се вика Претвори. . Претворањето се остварува со кликање на копчето.

Контекстно мени

За да го активирате контекстното мени од некој објект, прво кликнете врз објектот со копче од глушецот за да го изберете, потоа, . Некои контекстни менија може да се повикаат дури и ако објектот не е избран. Контекстните менија можат да се најдат речиси секаде во LibreOffice.

Избриши

Го брише избраниот елемент или елементи по дадената потврда за бришење.

Избриши

Го бриши избраниот елемент без дадена потврда за бришење..

Метрички

You can enter values in the input fields in different units of measurement. The default unit is inches. However, if you want a space of exactly 1cm, then type "1cm". Additional units are available according to the context, for example, 12 pt for a 12 point spacing. If the value of the new unit is unrealistic, the program uses a predefined maximum or minimum value.

Затвори

Го затвора дијалогот и ги зачувува сите измени.

Затвори

Го затвора дијалогот.

Примени

Ги применува изменетите или избраните вредности без затворање на дијалогот.

Собери / Максимизирај

Кликнете на иконата Собери за да се намали дијалогот во големина на полето за внесување. Тогаш е полесно да се означи потребната референца во листот. Иконите автоматски ќе се претворат во иконата Максимизирај. Кликнете на неа за да се поврати дијалогот во оригиналната големина.

Дијалогот е автоматски минимизиран кога кликате врз листот со глушецот. Штом го отпуштите копчето на глушецот, дијалогот е обновен и опсегот на референците определен со глушецот е обележан со сина рамка во документот.

Икона

Собери

Икона

Максимизирај

Поле за преглед

Прикажува преглед на тековниот избор.

Следно

Кликнете на копчето Следно , и Волшебникот ќе ги користи тековните поставувања за дијалогот и ќе продолжи кон следниот чекор. Доколку се наоѓате на последниот чекор од Волшебникот, ова копче преминува во Креирај.

Dialog Buttons

Ресетирај

Resets modified values back to the tab page previous values.

Откажи

Closes dialog and discards all changes.

OK

Saves all changes and closes dialog.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Ресетирај

Промените направени во тековното ливче ги ресетира во вредностите применети кога дијалогот беше отворен. Не се појавува прашање за потврда кога го затворате дијалогот.

Ресетирај

Ги ресетира променетите вредности во стандардните вредности.

Warning Icon

Прашање за потврда не се појавува. Ако го потврдите дијалогот со копчето Во ред сите поставувања во дијалогот се ресетираат.


Стандардно

Вредностите кои се видливи во дијалогот ги ресетира во стандардните инсталациони вредности.

Warning Icon

Не се појавува потврда пред да се вчитаат стандардните вредности.


Назад

Го прикажува изборот од дијалогот направен во претходниот чекор. Тековните поставувања остануваат непроменети. Ова копче можа да се активира само од втората страница па натаму.

Options

Click the Options label to expand the dialog to show further options. Click again to restore the dialog.

See also the following functions:

Пребарувањето поддржува регуларни изрази. На пример: можете да внесете „сите.*“, за да ги пронајдете првите појавувања на фразата „сите“ проследена со кој било друг знак. Доколку сакате да пребарувате текст кој исто така е регуларен израз, на секој знак мора да претходи знакот: \. Можете да ја вклучите или исклучите автоматската проценка на регуларни изрази во Алатки - Опции - LibreOffice Calc - Пресметување.

If an error occurs, the function returns a logical or numerical value.

(This command is only accessible through the context menu).

By double-clicking a tool, you can use it for multiple tasks. If you call the tool with a single-click, it reverts back to the last selection after completing the task.

Press Shift+F1 and point to a control to learn more about that control.

Options dialog buttons

OK

Save the changes in the page and close the Options dialog.

Cancel

Close the Options dialog and discard all changes done.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Warning Icon

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.