Подреди, Пореди и распредели ги предметите

Подредување предмети

Секој објект кој го сместувате во вашиот документ е сукцесивно напластен на претходниот објект. За да го преаранжирате редоследот на избраниот објект, продолжете како што следува.

 1. Кликнете на објектот чија позиција сакате да ја смените.

 2. Изберете Уреди - Подредиза да го отворитеконтекстното мени и изберете една од опциите за подредување.

  Извлечи напредго извлекува предметот над сите предмети.

  Извлечи нанапредги извлекува предметите за еден чекор нанапред пред другите предмети што се на исто ниво.

  Испрати наназадги испраќа предметите еден чекор наназад позади другите предмети што се на исто ниво.

  Испрати назад ги става предметите на под нивото на сите предмети.

  Позади предмет го става предметот позади друг предмет што е тековно избран.

Подредување на предмети позади друг предмет

 1. Кликнете на објектот чија позиција сакате да ја смените.

 2. Избери Уреди - Подреди за да ви се отвори контекстнотот мени Позади предмет. покажувачот сега ќе се смени во рака.

 3. Кликнете на објектот позади кој сакате да го сместите избраниот објект.

Разуредување на нивото во два посебни предмети

 1. Shift-кликнете на двата предмета за да ги изберете.

 2. Изберете Уреди - Подреди кога ќе се отвори контексното мени , изберетОбратно.

Поредување на предмети

ФункцијатаПоредување ви озовможува да ги поредите предметите во било кој редослед.

 1. Изберете предмет за да го подредите во сооднос со страницата или доколку работите со повеќе предмети да ги поедредите еден со друг.

 2. Изберете Уреди - Поредувањеи избери една од опциите за поредување.

Распределување предмети

Ако изберете три или повеќе предмети во Draw, може исто така да го употребитеРаспределување команда за распределување на вертикалниот и хоризонталниот простор помеѓу предметите.

 1. Изберете три или повеќе предмети за да ги распределите.

 2. Изберете Уреди - Распредели.

 3. Изберете ја хоризонталната и вертикалната распределба и клкинете Во ред.

Изберете предмети што се распределени по вертикалната или хоризонталната оска. Двата најдалечни предмети не треба да ги местите затоа што се носачи на референтните точки когаРаспределбата е извршена.