Под на графиконот

Го отвара дијалогот за Подот на графиконот, каде можете да ги промените својствата на подот на графиконот. Под на графиконот е долната област во 3Д графиконите. Оваа функција е достапна само за 3Д графикони.

За да пристапите до оваа наредба...

Изберете Форматирај - Под на графиконот(Графикони)


Line

Set the formatting options for the selected line or the line that you want to draw. You can also add arrowheads to a line, or change chart symbols.

Area

Set the fill options for the selected drawing object.

Transparency

Set the transparency options for the fill that you apply to the selected object.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.