Опции

Controls the positioning of the axis.

За да пристапите до оваа наредба...

D'oh! You found a bug (text/schart/00/00000004.xhp#positioning not found).


Axis line

Select where to cross the other axis: at start, at end, at a specified value, or at a category.

Налепници

Place labels

Select where to place the labels: near axis, near axis (other side), outside start, or outside end.

Interval marks

Major:

Одредува дали означувањата ќе бидат на надворешната или внатрешната страна на оската. Можно е да ги комбинирате двете: тогаш ќе ги гледате ознаките од двете страни.

внатрешен

Одредува дека ознаките се сместени од внатрешната страна на оската.

надворешен

Одредува дека ознаките се сместени од надворешната страна на оската.

Minor:

Оваа област се користи за да се одредат означувачките цртички помеѓу ознаките на оската. Можно е да ги активирате двете полиња. Ова ќе резултира со означувачка линија која оди од надвор кон внатре.

внатрешен

Одредува дека ознаките за споредниот интервал се сместени од внатрешната страна на оската.

надворешен

Одредува дека ознаките на споредниот интервал се сместени од надворешната страна на оската.

Place marks

Select where to place the marks: at labels, at axis, or at axis and labels.