Оски

Opens a dialog, where you can edit the properties of the selected axis. The name of the dialog depends on the selected axis.

За да пристапите до оваа наредба...

Изберете Форматирај - Оски - X оска/Секундарна X оска/Z Оска/Сите оски (Графикони)


Y оската има напреден дијалог. За X-Y графикони, Х оската графиконот е исто така подобрен со јазиче за Размер .

Note Icon

Промената на големината на Х оската е можна само кај X-Y тип на графикон.


Line

Set the formatting options for the selected line or the line that you want to draw. You can also add arrowheads to a line, or change chart symbols.

Знак

Specify the formatting and the font that you want to apply.

Порамнување

Го променува порамнувањето на оските или ознаките на насловите.